HOPE ACADEMY Locatie: KABONDO In oktober 2006 verzocht de Ogoo gemeenschap om de bouw van kleuterklassen voor ruim 200 kleuters. In december 2006 werd van start gegaan met de bouw van drie klaslokalen die op 12 februari 2007 werden in gebruik genomen door 80 kleuters. Einde 2007 werd een vierde klaslokaal gebouwd en in september 2008 waren klas vijf en zes voltooid. In december 2008 vond het management dat het tijd was om zelfstandig verder te gaan. Op dat ogenblik gingen er 160 kleuters naar deze school.
Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
NYANDIWA NURSERY SCHOOL Locatie: Oyugis Bestaande gebouw - 2010 Een bescheiden stenen gebouw met één klas werd gebouwd op de grond van de openbare lagere school op initiatief van de Pendo Letu Women Group. Met negentig kleuters was dit gebouwtje overbevolkt. Nieuwe gebouwen - 2012 In 2012 bouwde Imani voor hen twee nieuwe permanente klaslokalen. Het aantal kleuters steeg boven de honderd zodat ze een stop moesten invoeren..
LADY EDNA NURSERY SCHOOL Locatie: Oyugis-Konyuka Bestaande gebouw - 2008 Het schooltje werd door de Konyuka Lwanda Women Group gebouwd en bekostigd met de opbrengst van een veld ajuinen. Het werd gebouwd met herbruik zinken golfplaten. Er gingen toen 25 kinderen naar deze school. Nieuwe gebouwen - 2010 Een lid van de vrouwengroep schonk een stuk grond. Daarop heeft Imani een semi-permanent gebouw gezet met twee klaslokalen en een afzonderlijke keuken. Nieuwe gebouwen - 2012 In dit jaar werd de school uitgebreid met een permanent klaslokaal in baksteen. Tachtig kleuters worden hier dagelijks opgevangen door drie kleuterleidsters.
SINT-FRANCIS OF ASSISI COMMUNITY DISPENSARY Locatie: Oyugis-Kowidi Bestaande gebouw - 2009 Kowidi ligt op ongeveer zeven kilometer buiten het centrum van Oyugis. Voor wie een beetje de situatie van het wegennet in Kenia kent moeten we er niet bij zeggen dat de wegen meestal moeilijk berijdbaar zijn. Er is geen openbaar vervoer naar deze plaats. Auto’s zijn er een zeldzaamheid. Men verplaatst zich dus te voet, per fiets of een enkeling per motorfiets. Asissi Clinic is ontstaan toen wijlen Ezekiel Orwaru een perceel van zijn grond ter beschikking stelde aan de gemeenschap om er onder de boom te vergaderen. Toen hij later zijn gronden verdeelde onder zijn zonen schonk hij een perceel van ongeveer dertig bij dertig meter aan de gemeenschap. Hij schonk het land om het te gebruiken als locatie om de gemeenschap HIV/Aids preventie bij te brengen nadat twee zonen en hun vrouwen aan deze ziekte gestorven waren. Assisi Clinic is de wettelijke eigenaar van de grond waardoor aan een eerste vereiste voldaan is om te investeren. Toen het tijdelijke gebouw was opgericht werd er een comité gevormd om de kliniek te besturen zodat er geen twijfel over zou bestaan dat het niet om een privé zaak ging. Tot de raad van bestuur behoren een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vijf leden, alsook een vertegenwoordiger van het ministerie van volksgezondheid. Er zijn maatschappelijk belangrijke elementen aanwezig waardoor we onze schouders onder dit project willen zetten. Nieuwe gebouwen - 2011 In 2011 heeft Imani een bakstenen gebouw opgericht. Het gebouw werd voorzien van regenwateropvang, waterleiding, electriciteit, sanitair en meubilair. Mensen uit de wijde omgeving kunnen hier terecht voor eerst hulp, voorlichting, aids-test, zwangerschapsbegeleiding en kinderzorg, kraamafdeling. Het fungeert tevens als een opleidingscentrum voor gezondheidswerkers en als trainingscentrum voor kandidaat verple(e)g(st)ers om hen vertrouwd te maken met rurale gezondheidszorg. Sedert het nieuw gebouw in gebruik is genomen is er ook een samenwerking met het Rachuonyo District Hospital in Oyugis.
MANG’ANG’A YOUTH NURSERY SCHOOL Locatie: Oyugis Bestaande gebouw - 2009 Het eerste schoolgebouw werd door de jeuggroep opgericht in traditionele stijl. De verwachting was dat een twintigtal kleuters naar de school zouden komen. Het werden er al onmiddellijk tweeënvijftig. Imani Belgium heeft begin 2009 de aarden muren laten bepleisteren met cementmortel en de klassen voorzien van een betonnen vloer. Er werden een paar extra ramen en deuren geplaatst. De daken werden voorzien van regenafvoergoten en twee wateropslagtanks. Ook werden nog latrines gebouwd. Klasmeubilair, didactische materialen en keukengerief werden aangekocht en de kleuters kregen allen een uniform. Nieuwe gebouwen - 2011 In 2011 heeft Imani een perceel aanpalende grond gekocht en er twee grote klassen gebouwd in baksteen en de nodige latrines. De gebouwen zijn voorzien van regenwateropvang. De klassen werden ingericht met het nodige meubilair. 109 kleuters gaan er naar school.