Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE SITUATIE Economische activiteit. De Nyanza provincie is gelegen in het westen van Kenia. (landkaart) De economische hoofdacitviteit in de Nyanza provincie is kleinschalige landbouw die echter afgeremd wordt door : · Onregelmatige regenval · Dure prijzen van zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, landbouwalaam. · De invloed van HIV waardoor het merendeel van de actieve bevolking getroffen is. · Gebrek aan kennis van betere landbouwtechnieken. · Te veel gericht op traditionele eetgewoonten in een veranderende omgeving. · Landdegeneratie Daardoor brengt de regio onvoldoende voedsel voort en is meer en meer afhankelijk van import van voedsel uit andere gebieden. Graad van armoede. De provincie heeft de tweede hoogste graad op de armoede index met 42,8. Armoede komt voor bij 65 tot 80 procent. (bron: Kenya National Human Development Report. UN report). Levensverwachting. De huidige levensverwachting in Kenia situeert zich tussen 38 en 40 jaar. (Kenya Demographic Health Survey 2003). Het gevolg daarvan is dat de toekomst in gevaar komt omdat de meerderheid van de bevolking op jonge leeftijd sterft. Eén van de grootste oorzaken van deze vroegtijdige dood in de regio is de aanwezigheid van HIV/AIDS. De lage levensverwachting houdt in dat de economisch actieve bevolking is afgenomen waardoor de voedsel productie is aangetast voornamelijk in de landelijke gebieden. Dit heeft een grote afhankelijkheid doen ontstaan in de Nyanza provincie als gevolg van een laag inkomen en een groeiende armoede. Op dit ogenblik is het inkomen van 65 % van de bevolking van Nyanza beneden de armoedegrens. De vroege dood van de ouders heeft ook tot gevolg dat het aantal wezen en kwetsbare kinderen sterk toeneemt. Deze kinderen is het basisrecht op ouderlijke zorg en liefde ontnomen. Dit fenomeen raakt evenzeer de senioren omdat zij voor hulp afhankelijk zijn van hun kinderen. Veel gouvernementele organisaties en NGO’s zijn actief op verschillende terreinen zoals voor kinderen, wezen, jeugd en weduwen. De senioren echter komen nergens aan bod wat leidt tot hun lijden en dood in mensonwaardige omstandigheden.
OVER ONS